ใบสมัครงาน (APPLICATION FORM)

PERSONAL AND GENERAL DETAIL
ตำแหน่งที่สมัคร
เงินเดือนที่ต้องการ
ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก
วันที่สามารถเริ่มงานได้
บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
คำนำหน้า (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาไทย)
นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อเล่น (ภาษาไทย)
คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ)
เดือน/วัน/ปี เกิด
อายุ (ปี)
ส่วนสูง (ซม.)
น้ำหนัก (กก.)
ศาสนา
สัญชาติ
กรุ๊ปเลือด
อีเมลล์ (จำเป็น)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
สถานภาพทางทหาร